Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Φορείς Δικτύου

Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ)

Η ΕΔΕΜ ιδρύθηκε το 1995 από γυναίκες διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ. Λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το ΤΕΕ και τους επαγγελματικούς και κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τις δικές τους ενέργειες για επίλυση των ειδικών προβλημάτων των γυναικών μηχανικών.

Ένωση Ελληνίδων Νομικών

Η Ένωση Ελληνίδων Νομικών ( Ε.Ε.Ν.) είναι σωματείο-μη κυβερνητική οργάνωση- με μέλη της γυναίκες νομικούς. Σκοπός της ΕΕΝ είναι η κατάργηση κάθε διάκρισης της γυναίκας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ειδικότερα η ισότητα των φύλων στην οικογένεια και στην εργασία, καθώς και η προσπάθεια να διεκδικεί λύσεις σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν το επάγγελμα των μελών της. Είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικών Νομικών Επαγγελμάτων και του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών.

Επιστημονική Οργάνωση Αλληλεγγύης "Ευχή Ζωής"

Η φιλανθρωπική οργάνωση "Ευχή Ζωής" είναι μία ένωση φυσικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολλά αρωγά μέλη, η οποία προστατεύει το παιδί και την γυναίκα. Δημιουργήθηκε στη Λάρισα στις 2 Ιανουαρίου του 2012 με σκοπό την προστασία, την αρωγή και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του παιδιού κυρίως, αλλά και της γυναίκας.

Εργάνη - Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας των Γυναικών

Το Κέντρο Εργάνη είναι Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία και μη κυβερνητική οργάνωση που σαν στόχο έχει την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ιδρύθηκε το 1991 μετά από πρωτοβουλία κοινοπραξίας ευαισθητοποιημένων φορέων της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και την εξάλειψη των παραγόντων που οδηγούν στον αποκλεισμό τους από αυτήν.

Το Κέντρο Εργάνη υποστηρίζει γυναίκες που θέλουν:

Εργαστήριο Σπουδών Φύλου Παντείου Πανεπιστημίου

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου αποτελεί ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, που ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 926/17.7.2006 για να εξυπηρετήσει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας ιδρύθηκε το 1935. Είναι δευτεροβάθμια οργάνωση στο Ν. Δράμας και Ν.Π.Ι.Δ. Έχει στη δύναμή του τριάντα πέντε (35) πρωτοβάθμια σωματεία. Αποτελεί τμήμα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε) και τα μέλη του ενεργούν μέσα στα πλαίσια του Νομού και των καταστατικών, ανεξάρτητα από τους εργοδότες, τα κόμματα και την κυβέρνηση. Επιπλέον το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει σχέσεις μετά από απόφαση της Διοίκησής του με διεθνείς εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις για την ανταλλαγή πείρας – ενημέρωσης – συνεργασίας κλπ.

Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1998.  Αποστολή του είναι η μελέτη πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής με γνώμονα την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την ισόρροπη ανάπτυξη κράτους, αγορών και κοινωνίας, τη χρηστή διακυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Σελίδες