Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την υποβολή πρότασης για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση δράσης με ίδια μέσα στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο: «Επιμόρφωση/ ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στήριξη» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (ΕΤΠΑ- Ταμείου Συνοχής-ΕΚΤ).

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 20/03/2013

Πρώτη συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για τη «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων»

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 13/03/2013

Πρώτη συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για την «Ένταξη της Διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων»

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 28/02/2013

Πρώτη συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας του Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα