Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Νέα

Εισήγηση της κ. Σπυριδούλας Λάγιου, Μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας και Υπεύθυνης για ζητήματα Ισότητας των Φύλων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, στη συνάντηση της πρώτης θεματικής ομάδας εργασίας

Εισήγηση της κ. Σπυριδούλας Λάγιου, Μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας και Υπεύθυνης για ζητήματα Ισότητας των Φύλων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, στη συνάντηση της πρώτης θεματικής ομάδας εργασίας για την "Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων"

Υπ' αριθμ. 1/2013 Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα

ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ [19.06.2013]

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου/ων στο πλαίσιο του υποέργου 3 με τίτλο «Εκπόνηση Ερευνών/ Μελετών» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» στο πλαίσιο των Αξόνων προτεραιότητας 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». (Κωδικός ΟΠΣ 375407).

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:

Εισήγηση της κ. Βασιλικής Κοφινάκου, Γεν. Γραμματέως Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, στη συνάντηση της πρώτης θεματικής ομάδας εργασίας

Εισήγηση της κ. Βασιλικής Κοφινάκου, Γεν. Γραμματέως Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, στη συνάντηση της πρώτης θεματικής ομάδας εργασίας για την "Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων"

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 20/06/2013

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την ¨Ένταξη της διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων" και τη "Διαμόρφωση Νέου Πλαισίου για την Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων"

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 19/06/2013

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την "Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες" στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Συνάντηση με τα στελέχη των Γραφείων Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ

Συνάντηση με τα στελέχη των Γραφείων Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα